ОБЩИ УСЛОВИЯ

                                   ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ на am-shoping.com

1. ПРЕДМЕТ

1 Настоящият документ представлява едновременно (1) общите условия или условията на ползване на am-shoping.com, които уреждат правилата за използването на am-shoping.com, включително сключването на договор за покупко-продажба с търговец от този електронен магазин, както и (2) споразумението между продавача и клиента за покупко-продажба през am-shoping.com.

2.СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

2.1  Клиентът заявява желанието си да поръча и купи Стока и/или Услуга през Платформата като направи Поръчка по електронен път или по телефона и която съответно се регистрира от самия него или от служител на am-shoping от негово име.

2.2  am-shoping ще изпрати уведомление до Клиента за регистриране на Поръчката в системата му, което няма смисъла на приемане, потвърждаване или поемане на ангажимент за изпълнението й. Това уведомление am-shoping прави по електронен път (имейл) или по телефона.

2.3  Затова Продавачът има правото да не достави част или всички Стоки или да не изпълни част или всички Услуги от Поръчката по различни обективни причини, включително но не само поради изчерпване на складовата им наличност. При всички случаи am-shoping уведомява за това Клиента чрез имейл или по телефона. При това положение единствената отговорност на Продавача е да върне евентуално получената предварително цена на Стоката или Услугата.

2.4  Договорът за покупко-продажба от разстояние между Продавача и Клиента се смята за сключен към момента на получаването от страна на Клиента на електронната му поща и/или чрез SMS, изпратен на телефна му на уведомление, че Стоката от Поръчката е готова за изпращане или Услугата може да бъде предоставена.

2.5  Договорът за покупко-продажба, сключен между Клиента и Продавача, се състои от настоящите общи условия и всякакви евентуални допълнителни договорки между Продавача и Купувача. Всеки договор ще бъде придружаван и, издаден от Продавача или от негов доставчик за купените Стоки.

3.ПОЛИТИКА ЗА ОНЛАЙН ПРОДАЖБА

3.1  Достъпът до Платформата с цел  без регистрация на Поръчка е позволен на всеки Клиент.

3.2  am-shoping си запазва правото по свое усмотрение да ограничи достъпа на който и да е Клиент до реализиране на Поръчка и/или до някой от възможните платежни методи, ако сметне, че това би било в ущърб на am-shoping по какъвто и да е начин. При това положение единственото право на Клиента е да се обърне към отдел „Връзки с клиенти“ на am-shoping, за да бъде информиран относно причините, които са довели до прилагането на посочените по-горе мерки. Am-shoping не носи отговорност за каквито и да е вреди, които Клиентът е претърпял или може да претърпи в следствие на това решение, независимо от неговата правилност или основателност.

3.3   Комуникацията с Продавача може да се осъществи чрез директна с него връзка или на посочените на Платформата адреси в раздел „Контакт”.

3.4  am-shoping може да публикува рекламна или промоционална информация за Стоките и/или Услугите и/или за предлаганите от него или от други търговци промоции на Платформата, за определен период от време.

3.5  Всички цени на Стоките и/или Услугите на Платформата са крайни, обявени са в лева (BGN)

3.6  Всички изображения, поместени на Платформата имат единствено цел да създадат известна представа за типа на предлаганата Стока/Услуга, а не да я представят точно. Съответно, възможно е някои от изображенията на Стоките или Услугите в Платформата (статични/динамични изображения/ мултимедийни презентации/ т.н.) да не отговарят на външния вид на съответната Стока или да създават грешно впечатление за предлаганата Услуга. Продавачът няма да носи отговорност за такива несъотвествия.

4.ПОРЪЧКА

4.1  Клиентът може да прави Поръчки на Платформата чрез добавянето на желаните Стоки и/или Услуги в количката за покупки, следвайки стъпките, указани в Платформата, за да завърши и изпрати съответната Поръчка.

4.2  Всяка добавена в количката за покупки Стока и/или Услуга може да бъде купена, ако е налична. Добавянето на Стока и/или Услуга в количката за покупки, без Поръчката да бъде приключена не води до регистрацията на поръчката и автоматичното запазване на Стоката/Услугата.

4.3  Потвърждавайки Поръчката am-shoping потвърждава доставката само на един брой от съответната Стока в регистрираната поръчка. Останалите бройки от въпросния модел Стоки ще бъдат допълнително потвърдени или отказани в зависимост от наличните количества.

4.4   Клиентът се задължава и отговаря за това всички данни, които е предоставил на am-shoping във връзка с Поръчката да са верни, пълни и точни към датата на изпращането на поръчката.

4.5   С изпращането на поръчката Клиентът разрешава на am-shoping и/или Продавача да се свърже с него по всякакъв възможен начин, когато това се налага във връзка с направената поръчка или сключения Договор.

4.6   Клиентът ще поеме всички преки разходи по връщането на Продукти, предлагани от               am-shoping в случай, че се откаже от Договора от разстояние и заяви това в срока за отказ, предоставен му от am-shoping. Този срок започва да тече от датата на сключване на Договора за услуги и от датата на получаването на купената Стока от Купувача или трето лица, различно от превозвача. Клиентът следва да върне am-shoping Продукта.